Thời Tượng Pháp

● Thời kỳ mà giáo pháp tương tự với thời Chính pháp, thời thứ hai trong ba thời. Sau khi Phật nhập diệt, y cứ vào sự vận hành của giáo pháp mà chia ra làm ba thời: Chính pháp, Tượng Pháp và Mạt Pháp. Thời kỳ này chỉ có giáo thuyết và người tu hành, ít người chứng quả.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.