Thông Giáo

● 通 教,Chỉ cho các bộ Bát-nhã, nghĩa của chúng thông cả cho Tiểu-Đại Thừa. Bao quát cả đạo lý thâm sâu u áo cùng cạn cợt hiển bày. Tức chỉ cho chủ trương của người ba thừa về thể Không, vô sinh của Tứ Đế, khiến cho mọi người đồng nhập vô dư Niết-bàn. Là một trong bốn giáo do tông Thiên Thai thành lập, coi những giáo pháp thuộc thời Phương Đẳng và Bát Nhã đều thuộc về Thông Giáo. Theo cuốn Tứ Giáo Nghĩa của Trí Giả đại sư thì chữ Thông gồm tám nghĩa:

1) Giáo thông: Ba Thừa cùng vâng nhận giáo pháp này.

2) Lý thông: Ba Thừa cùng thấy lý thiên chân.

3) Trí thông: Ba Thừa cùng được Nhất Thiết Trí khéo độ.

4) Đoạn thông: Ba Thừa cùng đoạn những Kiến Hoặc, Tư Hoặc trong tam giới.

5) Hạnh thông: Ba Thừa cùng tu những hạnh khiến Kiến Hoặc, Tư Hoặc đều không còn sót thừa.

6) Vị thông: Ba Thừa cùng trải qua những Địa Vị từ Càn Huệ cho đến Bích Chi Phật.

7) Nhân thông: Ba Thừa cùng lấy chín thứ vô ngại làm nhân.

8) Quả thông: Ba Thừa cùng đắc hai thứ Niết Bàn giải thoát

 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.