Thuốc

● Thuốc là danh từ chỉ chung tất cả các loại đồ ăn thức uống cùng các thứ thảo mộc mà thế gian coi là dược liệu. Ðấy là hiểu theo định nghĩa cơ bản của Luật tạng. Nhưng nếu hiểu theo định nghĩa phổ thông thì tất cả đồ ăn thức uống của năm chúng xuất gia đều được coi là thuốc. (Yết-ma yếu chỉ ‘Karmavacanabindusara’)

This entry was posted in . Bookmark the permalink.