Thuyết Pháp

● Là thuyết về pháp và nghĩa. Pháp là như thuyết về pháp tứ đế. Nghĩa là nghĩa lý của pháp tứ đế :

  1. Sự chân thật (chân như);
  2. Sự biến tri (khổ đế);
  3. Sự vĩnh đoạn (tập đế);
  4. Sự tác chứng (diệt đế);
  5. Sự tu tập (đạo đế);
  6. Chi tiết về tứ đế;
  7. Sự tương thuộc của sở y và năng y giữa các đế;
  8. Sự chướng ngại của sự biến tri cho đến sự tu tập;
  9. Nhược điểm và ưu điểm của sự biến tri cho đến sự bất tu với sự tu tập. Đó là nói tứ đế theo tổng quát, đặc tính và chi tiết. (kinh Giải Thâm Mật)
This entry was posted in . Bookmark the permalink.