Tiên Chú

● Chú thích, giải thích ý nghĩa kinh điển. Tiên là ngắn gọn, sơ lược. Do những lời chú thích cho những bộ kinh này chỉ gồm một hai câu, nêu lên những nét chánh yếu của mỗi đoạn, hoặc chú thích những chữ quan trọng nên gọi là Tiên Chú.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.