Tinh Minh Tâm

● Là một tên gọi khác của Chân Tâm, dùng chữ “Tinh Minh” nhằm diễn tả đặc tánh của chân tâm. Chân tâm ấy sáng suốt, nhận biết sự vật rõ ràng nên gọi là “minh”, nhận biết sự vật vạn pháp đúng như thật không bị xen tạp, ô nhiễm bởi vọng tưởng, thành kiến nên gọi là “tinh”.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.