Tịnh Thí

● Còn gọi là tác tịnh. Tứ phần, Ba-dật-đề 59: Có hai cách tịnh thí, chân thật tịnh thí và triển chuyển tịnh thí. Chân thật tịnh thí là biếu luôn.

Triển chuyển tịnh thí là chỉ cho trên danh nghĩa, người cho vẫn dùng với ý niệm : “mượn tạm”. Pali, Pacttiya 59 (Vin.iv.122): vikappana, tác tịnh hay tịnh thí, có hai cách: sammukhavikapana, hiện tiền tác tịnh và parammukhavikappana, khiếm diện tác tịnh (cht. Tứ phần).

Thiện kiến 14, tr. 772c13,T24n1462: Thuyết Tịnh (Dvevikappa) có 2 cách:

1.Ðối diện tịnh (Sammukhavikappa),

2.Triển chuyển tịnh (Parammukhavikappa).

This entry was posted in . Bookmark the permalink.