Tọa Thiền Dụng Tâm Ký

● (Nh. Zazen Yojinki).Tác phẩm viết về thực hành tọa thiền rất nổi tiếng của Thiền Sư Oánh Sơn Thiệu Cẩn (Nh. Keizan Zyokin), Tổ sư thứ tư của phái Tào Động Nhật bản, sách được viết vào thế kỷ thứ 14. 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.