Tông Hoa Nghiêm

● Tông phái Phật giáo Đại thừa Trung Quốc, do thiền sư Đỗ Thuận (557-640) sáng lập, ngài Pháp Tạng Hiền Thủ (643-712) hoàn thành việc lập tông. Tông này đặt nền tảng trên kinh Hoa Nghiêm., chủ trương Pháp giới duyên khởi, Sự sự vô ngại pháp giới

This entry was posted in . Bookmark the permalink.