Tông Thiên Thai

● Là một trong 13 tông phái của Phật giáo Trung-quốc (Tì Đàm tông, Thành Thật tông, Tam Luận tông, Niết Bàn tông, Luật tông, Địa Luận tông, Tịnh Độ tông, Thiền tông, Nhiếp Luận tông, Thiên Thai tông, Hoa Nghiêm tông, Pháp Tướng tông, Mật tông). Do ngài Huệ Văn khai sáng, đại sư Trí Khải hoàn thành việc lập tông. Vì tông phái này được thành lập và đặt đạo tràng trung ương tại núi Thiên-thai, nên có tên là Thiên Thai tông, hay gọi tắt là Thai tông. Vả lại, tông này lấy kinh Pháp Hoa làm thánh điển chủ yếu để lập tông, nên cũng được là Pháp Hoa tông. Chủ trương Nhất Tâm Tam Quán, Nhật niệm tam thiên.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.