Treo Ngược

● Chữ “Treo Ngược” (đảo huyền – Ullambana) chỉ những người có tội sau khi đã chết bị đọa trong địa ngục, chịu những hình phạt khổ sở giống như bị Treo Ngược đầu xuống.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.