Triệu Luận

● Là tên bộ sách của Tăng Triệu (384 – 414), sống vào khoảng cuối thế kỷ thứ IV cho đến đầu thế kỷ thứ V. Cao đệ của pháp sư Cưu Ma La Thập, xuất hiện trước ngày mở giáo của đạo Thiền. 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.