Trời Nhị Thiền

● Nhị Thiền Thiên, ở cao hơn tầng trời Sơ-thiền. Tại đây, hai tâm sở “tầm” và “từ” đã đoạn diệt, tâm thanh tịnh, cảm thọ hỉ lạc có được là do từ công phu thiền định của tự thân mà sinh ra (định sinh hỉ lạc).Chúng sinh ở cõi này, năm thức trước đều không hoạt động, chỉ còn có ý thức hiện khởi mà thôi. Tầng trời này chia làm 3 cõi, từ thấp lên cao có:

This entry was posted in . Bookmark the permalink.