Trọng Y

● 重衣 (y nặng, y dày): Tứ phần 24, tr. 733c06, T22n1428: Y trị giá một ngàn trương điệp. Tăng kỳ 37, tr. 526b07, T22n1425: (Y Khâm-bà-la) trị giá một trăm ngàn. Ngũ phần 12, tr. 84c01, T22n1421: Trọng Y, là y mặc khi thời tiết lạnh. Tăng kỳ 37, tr 526b29: Trọng Y, là y Khâm-bà-la. Tứ phần 24, tr. 734a5: Trọng Y, là y ngăn lạnh.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.