Trường An Nam Phật Học

● Còn gọi là Phật học Đường Trúc Lâm. Phật học Ðường này đặt dưới sự chứng minh chủ trì của Hòa Thượng Thích Giác Tiên, Hòa Thượng Thích Trí Độ làm Ðốc giáo, Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết làm Phó Ðốc giáo, Cư Sĩ Tâm Minh – Lê Đình Thám làm phụ giảng.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.