Trưởng Dưỡng

● Tức là tăng trưởng.Luận Câu xá : “Sở trưởng dưỡng là những cái được tích lũy từ thực phẩm, từ sự trang sức, từ ngủ nghỉ, từ định. Có vị nói, do bởi phạn hạnh. Nhưng phạn hạnh chỉ là sự không gây tổn hại chứ không phải do bởi đó mà có sự tích lũy. Tính liên tục của sở trưởng dưỡng bảo vệ tính liên tục của dị thục, như sự bảo vệ của thành trì ngoại vi.” Tạp A-tì-đàm tâm luận : “Vì được trưởng dưỡng bởi phạn hạnh, chánh thọ.“

This entry was posted in . Bookmark the permalink.