Tứ Chúng

● Còn gọi là tứ bối, tứ bộ chúng, tứ bộ đệ tử,bốn chúng:

1.-  Phát khởi chúng : như hội Pháp hoa nhơn ngài Xá-lợi-phất ba lần thỉnh cầu làm duyên phát khởi Phật nói Kinh ấy.

2.-  Đương cơ chúng: chúng đương cơ như các bậc Thanh Văn chính nghe Kinh ấy mà được chứng ngộ.

3.-  Ảnh hưởng chúng :  như Ngài Văn Thù và Ngài Quán Âm từ cõi Phật khác đến để giúp Pháp hóa của Phật trang nghiêm pháp tọa.

4.- Kết duyên chúng; là những chúng sanh bạc phước đời này tuy không có ích chứng ngộ, nhưng nhờ được thấy Phật nghe pháp, làm nhơn duyên đắc đạo đời vị lai.

Lại có bốn chúng xuất gia là : Tỳ-kheo: Bhikshu, Tỳ-kheo ni : Bhishunì, Sa di, Sa si ni.  Lại có bốn chúng vừa xuất gia tại gia là : Tỳ-kheo, Tỳ-kheo, Ưu-bà-tắc: Upàsaka (cư sĩ nam) , Ưu-bà-di: Upàsika (cư sĩ nữ)

This entry was posted in . Bookmark the permalink.