Tứ Quả

● 四果: bốn quả vị hàng Thanh Văn thuộc Tiểu thừa chứng được.

1.Sơ quả gọi là Tu đà hoàn hay nhập lưu, còn 7 phen sanh tử nữa mới chứng A la hán.

2.Nhị quả hay là Tư đà hàm, gọi là nhất lai: còn một phen sanh tử nữa mới chứng A la hán.

3.A na hàm hay là Bất lai: không sanh lại nữa, chết rồi chứng quả A la hán.

4.A la hán gọi là vô sanh: hết sanh tử luân hồi.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.