Tử Tâm

● Chết lòng (tử tâm), không phải là ‘hết lòng’. Nói “tử tâm” với ý nghĩa những ý niệm so đo, chụp giựt, đứng núi này trông núi nọ đều đã hết sạch, cõi lòng lặng lẽ, không lay động trước những lời giảng thuyết của các pháp sư, đại đức, thiện tri thức dè bỉu Tịnh Độ, khuyên dụ hành nhân hãy tu tập pháp môn khác, không còn dấy lên hồ nghi, xao động nên gọi là “chết lòng”.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.