Tự Tánh

● Là chí nguyện mong cầu tuệ giác vô thượng, là quyết định sẽ chứng được tuệ giác vô thượng, là hạnh nguyện muốn làm lợi ích yên vui cho tất cả chúng sanh, là nỗ lực tinh tiến tu tập các pháp Bồ-đề phần và 6 ba-la-mật để đạt đến viên mãn.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.