Tứ Vô Ngại Trí

● Bốn trí không ngại của Phật và của Bồ Tát. Ðó là :

1) Pháp vô ngại trí : trí biết các pháp và diễn giải không ngăn ngại,

2) Nghĩa vô ngại trí : trí biết nghĩa lý của các pháp, tùy tên mỗi pháp mà giảng nghĩa không bị ngăn ngại,

3) Từ ngại trí : trí biết các danh tự, ngôn từ một cách không ngăn ngại,

4) Nhạo thuyết vô ngại trí : trí biết căn tánh chúng sanh, ưa thuyết không bị chướng ngại, không lui, không sợ trở ngại chi cả.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.