Tướng Hảo

● Tướng là phần rõ ràng dễ thấy nơi nhục thân Phật, gồm có 32 tướng.

– Hảo là phần vi tế khó thấy nơi nhục thân Phật, gồm 80 điểm.

Chuyển Luân Thánh vương cũng có 32 tướng, nhưng 80 vẻ đẹp thì chỉ Phật và Bồ-tát mới có. Trong thời gian 100 đại kiếp ở đời quá khứ, Phật đã tu nghiệp tướng hảo cho nên đời này thành tựu thân tướng hảo

This entry was posted in . Bookmark the permalink.