Tuyết Sơn Bán Kệ

● Kinh Đại Bát Niết Bàn. Quỷ la sát đọc cho Phật nghe hai câu kệ : “Chư Hành vô thượng, thị Sanh Diệt pháp”. Phật xin nghe thêm hai câu chót, quỷ ra điều kiện nghe rồi phải hiến thân cho quỷ ăn thịt. Phật nhận lời. Quỷ đọc tiếp : “sinh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc”. Phật nghe xong từ cây cao rơi xuống miệng quỷ. Giai thoại này trong Phật Giáo gọi là “Tuyết Sơn bán kệ”

This entry was posted in . Bookmark the permalink.