Tỳ-kheo

● Tiếng Phạm (Bhiksu) Các thầy xuất gia thọ giới cụ túc thọ đủ 250 giới của Phật. Đàn ông gọi là Tỳ-kheo, đàn bà gọi là Tỳ-kheo noi thọ đủ 350 giới  Đại Tỳ-kheo là chỉ cho người Tỳ-kheo có đức hạnh lớn.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.