Tỳ-Khưu

● (Bhiksu). Tàu dịch là “Khất-sĩ”. Nghĩa là người tu-hành, trên cầu đạo của chư Phật để tu-tỉnh, dưới đi xin ăn nơi quần-chúng để tiện hóa-độ. Tỳ-Khưu có hai phái. Phái nam gọi là Tỳ-Khưu giữ 250 giới. Phái nữ gọi là Tỳ-Khưu-Ni (Bhiksuni), giữ 350 giới và 8 điều cung-kính chư Tăng. Có ba nghĩa: Khất-sĩ, Phá ác và Bố-ma.

Có ba trường hợp thành Tỳ-Kheo:

I-Người chứng Thánh quả vô-lậu gọi là pháp tánh Tỳ-kheo.

II-Được Phật hiện diện, gọi là Thiện-Lai Tỳ-kheo, thời thành Tỳ-kheo.

III-Chư Tăng hòa hợp đúng pháp bạch tứ yết- ma trao giới Tỳ-kheo, đây gọi là Tác-pháp Tỳ-kheo.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.