Ức Kiến

● Chỗ nhận thấy trong hung ức. Ức Kiến cũng như ức thuyết; vì theo ý kiến mình để nói; chớ không có căn cứ vào đâu. Văn của Phú Bậc nóiLời của thần viện dẫn chứng cứ ở sách của Thánh Hiền

This entry was posted in . Bookmark the permalink.