Vân Môn

● Tổ Văn Yến Thiền Sư, tại núi Vân Môn, nối kế Tổ Tuyết Phong. Sắc phong các hiệu Khuôn Chơn Thiền Sư, Đại Từ Vân Khuôn Chơn Hoằng Minh Thiền Sư. Để lại nhiều thoại đầu công án như Vân Môn Nhất Bửu, Vân Môn Tam Cú, Vân Môn Thể Lộ Kim Phong… 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.