Viên Âm

● Nghĩa là một âm trọn vẹn, một âm đầy đủ tất cả âm, tất cả âm không ra ngoài một âm. Đức Phật dùng một âm thanh thuyết pháp mà mỗi loài nghe thấy đức Phật nói bằng ngôn ngữ của loài mình. Đức Phật nói một chữ mà tùy theo căn tánh người nghe sẽ hiểu vô lượng nghĩa, đều được ân triêm lợi lạc. Do vậy, gọi âm thanh thuyết pháp của Phật là “viên âm”.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.