Viện Chủ

● Người đứng đầu trong tự viện. Thường là một bậc thầy khai sơn tạo dựng một ngôi đại Già lam, gọi vị ấy là Viện Chủ. Hoặc vị đó được công cử giữ chức vụ đó, cũng gọi là Viện Chủ.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.