Vô Gián Địa Ngục

● (無間地獄, sa. avīci-naraka, e: Unintermittent Hell): dành cho 5 đại trọng tội: giết cha, giết mẹ, giết A la hán, phá hóa hợp Tăng, làm thân Phật ra máu. Nơi đó chúng sinh bị hành hình liên tục, không gián đoạn, bỏ thân nầy thọ thân khác trả quả báo tiếp.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.