Vô Lậu

● 無漏 e: no outflows, Anasava: là thanh-tịnh, không còn rơi lọt, tức từ các bực Thánh trong hàng Thanh Văn. Bồ Tát tu hành đã dứt hết phiền não, tự tâm thanh tịnh giải thoát, không còn nghiệp chướng rơi lọt vào trong ba cõi sanh tử nữa nên gọi là vô lậu.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.