Vô Môn Quan

● (Nh. Mumonkan, H. Wu-men-kuan).Tập sách 48 công án này, cùng với lời bình và tụng đi kèm, do Thiền Sư Vô Môn Huệ Khai (Nh. Mumon Ekai, H. Wu-men Hui-k’ai, 1183-1260) biên tập, kế Bích Nham Lục, là tập công án được biết đến nhiều nhất của Trung hoa. Bài tụng đi kèm mỗi công án thường được đối xử như là một công án riêng biệt. 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.