Vô Sở Hữu

● 無所有còn gọi là Vô Sở Đắc, tên gọi khác của Không. Hễ có hai tướng là hữu sở đắc, không hai tướng là Vô Sở Đắc. Vô Sở Đắc hay Bất Khả Đắc là từ ngữ biểu lộ một thực tại toàn diện siêu tuyệt mọi hai tướng, siêu tuyệt cả ý niệm khẳng định và ý niệm phủ định, vì thực tại vốn là như thế. Tự mình liễu ngộ rằng, các pháp vốn không, tất cả đều huyễn hóa, cho nên không thấy rằng mình có, không nhận rằng mình biết. Gọi là vô sở hữu.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.