Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

● 無上正等正覺  e: unsurpassed proper and equal right enlightenment, Anuttara Samyak Sambodhi là quả vị Phật, bậc đại giác ngộ. Ấy là quả vị cao tột nhứt mà đức Phật đã được lúc Ngài ngồi đại định nơi cội cây bồ đề. Chỗ giác ngộ của Phật không còn ai hơn nữa gọi là Vô thượng, xa lìa tà vọng gọi là Chánh, ngộ được chơn lý nên gọi là Giác. Phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác là phát tâm mong cầu trí giác vô thượng, quả Phật cứu cánh.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.