Vô Thường

● Tất cả pháp trong đời sanh diệt dời đổi phút chốc không dừng gọi là Vô Thường. Chỉ chung cho mọi sự vật trên thế gian này không thường còn với thời gian. Tất cả đều bị chi phối bởi thời gian, không có gì tồn tại. Trong Trí Ðộ Luận về quyển 23 nói : “Tất cả pháp hữu vi đều vô thường vì chập chập sanh diệt, vì thuộc nhơn duyên vậy”.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.