Vương Huyền Sách

● Là sứ giả của nhà Ðường (655), sang Ấn Ðộ. Gặp lúc vua Harsavardhana vừa mất và Arunasva chiếm ngôi, nên ông ta không được tiếp đón đàng hoàng. Tức giận, ông ta trở lại Tây Tạng, nhờ quân của vua Tây Tạng là Srongstan-Gampo, kéo sang đánh Arunasva. Cuối cùng, ông bắt Arunasna cùng cướp rất nhiều châu báu, rồi mang trở về Trung Thổ.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.