Xà Lê

● Là dịch âm của chữ Phạn àcàrya, hay A Xà Lê, Tàu dịch nghĩa là Giáo Thọ, tức Thầy dạy đạo. Nghĩa là bậc cao tăng có uy tín đáng làm mẫu mực cho các tăng. Trong đạo tràng truyền giới có ba vị trưởng lão hòa thượng chứng minh : trong đó có một thầy giáo thọ để hỏi về giới luật, kiến thức Phật pháp của những người thọ giới.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.