Xá-vệ

● Skt. Sravastì, Pali. Sªvatthi, phiên âmThất-la-phạt (phiệt). Kinh đô nước Kiều-tát-la (Skt. Kosùala, Pali. Kosala). Tướng Cunningham, nhà khảo cổ học người Anh, chấm nơi đó tại phía nam của Rapti, khoảng năm mươi tám dặm về hướng bắc của Ayodyâ hay Oude. Nơi đó vẫn còn một thôn ấp lớn, nhưng đã bị hoang tàn, là Sâhet Mâhat.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.