Xiển Đề

● Phạn : icchantika, ecchantika; Tây Tạng : hdod-chen. Tàu dịch là tin bất cụ, tức Nhất Xiển Đề. Từ gọi những người đã đoạn mất căn lành, con người bị quên đi, chẳng có việc gì tốt, để giác ngộ cho cái nghiệp cũ; hoặc giả kẻ ấy chẳng một lần ước vọng ít nhất là được giác ngộ, vĩnh viễn không thể thành Phật. Hoặc chỉ cho người không đủ lòng tin đối với Phật pháp.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.