Xuất Trần

● Ra khỏi trần cấu, trần cảnh. Trần có sáu thứ: Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp. Bậc La-hán thoát khỏi phiền não gây ra bởi sáu căn nhiễm với sáu trần. Xuất Trần cũng có thể hiểu đơn giản hơn là vượt ra khỏi trần tục, thế thường.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.