Y Báo

● 報 e: dependent retribution. Y Báo – Chánh Báo. Y báo tức tất cả những điều kiện, hoàn cảnh, sự vật tương ứng với Chánh báo được Chánh báo thọ dụng, như: hoàn cảnh sinh sống của ta như gia đình, nhà cửa, công ăn việc làm, chế độ chính trị… Nói chung, tất cả mọi phương tiện trang bị cho đời sống. Chánh báo tức thân tâm của loài hữu tình, là quả báo chánh thể do chiêu cảm nghiệp nhân thiện ác ở quá khứ.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.