Vì lẽ gì lại nói thân người khó được?

Hỏi: Đức Phật nói con người suốt ngày vùng vẫy, thoi thóp trong biển khổ sóng sầu, nhưng vì lẽ gì lại nói thân người khó được? (Hoàng Quan Trung hỏi)

          Đáp: Thân người sầu khổ, có thể khơi gợi phát khởi các tâm nhàm lìa, xuất ly. Tuy khổ, nhưng chưa đến nỗi cùng cực, vì còn có cơ hội tu hành đúng pháp. Nếu là chư thiên, ắt hưởng lạc quên lo lắng [cho thân sau], Tu La sân hận chẳng cởi gỡ được, súc sanh ngu si, ngạ qu đói khát, địa ngục chịu khổ chẳng gián đoạn, đều chẳng có duyên giải thoát. Do vậy, nhân gian đáng quý.