XEM THỢ LÀM BÌNH

Xưa có hai người đến chơi nhà thợ gốm, xem họ lấy chân quay cái vòng làm bình sành không chán.

Sau đó, một trong hai người bỏ đến đại-hội được ăn cơm ngon, được nhiều ngọc báu. Một người xem làm bình cứ bảo đợi xem xong đã, dần dần xem đến mặt trời lặn, thành mất cả ăn uống, của báu.

Người ngu cũng thế. Chuyên-chú sửa-sang việc nhà, không hiểu gì đến lẽ vô-thường:

Hôm nay tu sửa việc này,

Bao nhiêu việc khác tạo đầy ngàn mai!

Độ sinh chư Phật ra đời,

Nơi nơi vang dậy những lời sâu-xa.

Giọt mưa giáo-pháp chung hòa,

Bận duyên thế-sự hóa ra vô tình!

Biết đâu “chết” đến bên Bình!

duyên Phật-Hội[i] xưa thành bỏ qua!

Pháp trân-bảo của Phật-đà,

Mảy-may không được phải sa ba đường!

Bình kia xem-xét tỏ-tường,

Miên-man say-đắm, lợi thường được chi!

…Đường lên giải-thoát mong gì?

[i] Phật-hội: Nơi tụ-hội nghe Phật thuyết-pháp.