Ăn chay có thành Phật hay không?

Trong lịch sử Phật giáo chưa có ai ăn chaythành Phật. Bạn nên nhớ rằng, ăn chay là một trong những phương tiện để hỗ trợ cho tiến trình tu tập và tịnh hoá thân tâm; còn việc thành tựu con đường tu tập bao gồm cả giới, định, và tuệ.