Ân Huệ

Một thanh niên đến gặp Minh Sư và nói: “Con ao ước được Minh Triết. Làm thế nào con có thể toại nguyện?”

Minh Sư thở dài đáp: “Xưa có một người trai trẻ như con. Anh ta ao ước được Minh-Triết và lòng ao ước của anh rất mãnh liệt. Một ngày kia, người ấy thấy rằng mình ngồi đúng vào chỗ mà thầy đang ngồi đây. Trước mặt người đó, một chàng thanh niên cũng ngồi đúng vào chỗ mà con đang ngồi bây giờ. Và chàng thanh niên đó nói: “Con ao ước được Minh Triết.”