Bạch tượng đeo chuổi ngọc?

Hỏi:
 “Người hành đạo đời đời kiếp kiếp, trừ cái tu huệ phương tiện này ra, tất cả đều là hành vi nghiệp. Cho nên, nói tu phước chẳng tu huệ như bạch tượng đeo chuổi ngọc”. Kính xin Sư Phụ khai thị? 

Đáp:
 Huệ không phải trí huệ bộ óc của thế gian, huệ là tự tánh sẵn có; bây giờ nói tu huệ là nói theo thế gian, kỳ thật tu là hiện trí huệ sẵn có, không phải do tu được trí huệ đó. Những người tu phước được phước báo, phước báo hết đọa theo nghiệp.

Tiền thân voi trắng tu phước không tu huệ, nên đầu thai thành voi trắng khôngtrí huệ; nhưng được nhà vua thương mến, cho người chăm sóc kỹ lưỡng.