BÀI TÁN THÁN CHU AN SĨ THỨ SÁU

Ngài hiện thân cư sĩ,

thuyết pháp độ sinh.

Từ Long Thư đến nay,

Duy nhất chỉ thấy Ngài.

Khuyên người tu Tịnh độ,

Dạy bảo kẻ sơ cơ,

Đều đưa vào cõi Phật.

Sách Tây quy trực chỉ,

Phù hợp cả ba căn.

Bao nhân duyên, thí dụ,

Gồm đủ vào trong đó.

Uông Thạch Tâm chí thành,

Tạo tượng Ngài cúng dường.

Nay xin khuyên người đời,

Nên cung kính tin theo.

Ngô Huyện – Chu Hiếu Cai, tự Tâm Hương