Bất Úy

Tình yêu là gì?”

Minh Sư đáp: “Vắng bóng hoàn toàn sự sợ hãi.”

“Chúng ta sợ hãi điều gì?”

Minh Sư đáp: “Tình yêu.”