Thế nào là kiếp không?

Hỏi:
Thế nào là kiếp không?

Đáp:
 Kiếp không là chưa có cái gì hết, vũ trụ chưa có cũng gọi là kiếp không. Đó là một khái niệm chưa có trời đất vũ trụ.