Buông Thả

Đệ tử hỏi Minh Sư;

“Con phải làm gì để được thức giác?”

Minh Sư đáp:

Không làm gì hết.”

Đệ tử hỏi:

“Sao lại không?”

Minh Sư đáp:

“Tại vì không phải làm một điều gì mà người ta đạt tới thức giác. Thức giác xảy tới tự nhiên.”

Đệ tử nói:

“Vậy thì không bao giờ có thể đạt tới thức giác?”

Minh Sư nói:

“Ồ! Có chứ.”

Đệ tử hỏi:

“Bằng cách nào?”

Minh Sư đáp:

“Bằng vô vi.”

Đệ tử lại hỏi:

“Và người ta phải làm gì để đạt đến vô vi?

Minh Sư lại đáp:

“Người ta phải làm gì để thiếp ngủ và để thức giấc?”